POLITYKA PRYWATNOŚCI

W FIRMIE „AMIT BATRA”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy jak

poniżej.

1. Kto jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma „Amit Batra” w formie jednoosobowej działalności gospodarczej  z siedzibą w Lutyni.

Dane kontaktowe:

e-mail: info@amitbatra.pl

listownie: ul. Wrzosowa 3, 55-330, Lutynia.

2. Jakie dane mogą być przetwarzane?

W zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu danego przetwarzania, przetwarzane

mogą być następujące, podane dobrowolnie przez Panią/Pana dane osobowe:

a) adres e-mail,

b) imię i nazwisko,

c) adres,

d) numer telefonu,

e) nazwa firmy,

f) numer NIP.

3. Jaki jest cel przetwarzania?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:

a) zawarcia i realizacji umowy,

b) prowadzenia analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej,

c) prowadzenie działań marketingowych samodzielnie lub we współpracy z innymi

podmiotami,

d) dochodzenia roszczeń,

e) archiwizacji,

f) udzielania odpowiedzi na zapytania, pisma lub wnioski,

g) prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa,

h) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych.

4. Jaka jest podstawa przetwarzania danych?

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

a) art. 6 pkt 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.

Urz. UE L nr 119 str. 1) („RODO”) w celu realizacji i obsługi umowy zawartej z

Administratorem danych,

b) art. 6 pkt 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.

Urz. UE L nr 119 str. 1) („RODO”) w celu realizacji i obsługi umowy współpracy zawartej

z Pani/Pana pracodawcą a Administratorem danych,

c) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych

przez Administratora Danych, w tym obowiązków podatkowych,

d) art. 6 pkt 1 lit. f) RODO w prawnie usprawiedliwionym interesie Administratora danych

jakim jest ochrona przed ewentualnymi roszczeniami na drodze cywilnej związanymi z

realizacją wskazanej wyżej umowy,

e) art. 6 pkt 1 lit. f) RODO w prawnie usprawiedliwionym interesie Administratora danych

jakim jest obsługa Pani/Pana zapytania oraz ochrona przed ewentualnymi

roszczeniami na drodze cywilnej związanymi z realizacją tego zapytania.

5. Kto może być odbiorcą danych?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez pracowników i współpracowników

Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być również wszelkiego rodzaju osoby

lub podmioty współpracujące z Administratorem w celu realizacji celu przetwarzania

danych, a w szczególności:

a) podmioty świadczące usługi medyczne

b) kancelarie prawne w przypadku zlecenia prowadzenia postępowania związanego z

dochodzeniem roszczeń,

c) podmioty lub organy uprawniony na podstawie przepisów prawa.

6. Czy Pani/Pana dane mogą być przekazane poza terytorium Europejskiego

Obszaru Gospodarczego (EOG)?

Pani/Pana nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru

Gospodarczego (EOG).

7. Gdzie znajduje się serwer Administratora?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na serwerach nazwa.pl sp. z o.o.,

Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków, NIP: 6751402920 (w odniesieniu do

strony internetowej Administratora) lub w lokalach, gdzie jest prowadzona działalność

i gdzie znajdują się serwery zarządzane samodzielnie przez Administratora.

8. Jaki jest okres przetwarzania danych?

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji

zawartej z Administratorem umowy, przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi

na zadane Administratorowi zapytanie. Dane będą przechowywane nie krócej, niż

wynika to z obowiązków wynikających z przepisów prawa, np.:

a) wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności

podatkowych i rachunkowych,

b) dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej umowy.

9. Jakie są Pani/Pana uprawnienia?

W każdym czasie ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia

sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Ponadto w przypadku uznania, iż

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Czy podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do

realizacji zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem umowy, udzielenia

odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie.

11. Czy Pani/Pana dane osobowe podlegają profilowaniu?

Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym

profilowania.

12. Ponadto informujemy, że:

a) rejestrowanie w naszych bazach adresów IP użytkowników ma na celu diagnozowanie

problemów związanych z pracą naszego serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa

oraz w zarządzaniu naszą stroną WWW;

b) na podstawie uzyskanych informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są

zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim. Obejmują one

zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych

danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników serwisu;

c) witryna naszego serwisu wykorzystuje pliki „cookies”, które ułatwiają korzystanie z jej

zasobów. „Cookies” zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na

komputerze użytkownika – nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu

się z tym komputerem. Wyłączenie informacji „cookies” w przeglądarce nie pozbawia

użytkownika dostępu do zasobów naszej witryny WWW – może jednak spowodować

niestabilną pracę niektórych modułów wykorzystujących tą formę komunikacji systemu

z użytkownikiem;

d) nasz serwis wykorzystuje formularz kontaktowy pozwalający na zbieranie informacji

kontaktowych od odwiedzających (takich jak adresy poczty elektronicznej

użytkowników). Informacje pochodzące z formularza są wykorzystywane do realizacji

zapytań;

e) informacje kontaktowe klientów są także wykorzystywane do nawiązywania z nimi

kontaktu;

f) witryna WWW zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę

danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją; zobowiązujemy się

chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez klientów zgodnie z normami ochrony

bezpieczeństwa i zachowania poufności; prawa dostępu do danych osobowych

użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje

te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych

g) witryna WWW może zbierać dane użytkowania przez Google Analytics. Wszystkie dane są anonimowe i nie zawierają żadnych wrażliwych informacji o użytkowniku strony.

Google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]